24.1 C
Благоевград
19.06.2024
Новини от ЮгозападаОбществоПоследни новини

ВАС отмени наказание на съдийка от Благоевград зачетири забавени дела

Върховният административен съд (ВАС) отмени наказание, наложено на съдийка от Благоевград заради пропуски, допуснати от ръководителя на съда при преценка на нарушението. Решението може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС.

На 14 април 2022 г. със своя заповед и.ф. председателят на окръжния съд в Благоевград Катя Бельова налага наказание „забележка“ на съдия Диана Узунова за системно неспазване на сроковете в процесуалните закони, както и за действие или бездействие, включително нарушаване на етичния кодекс от магистрати, което накърнява престижа на съдебната власт (чл. 307, ал. 1 и ал. 3, т. 1 и т. 3 от Закона за съдебната власт). Според заповедта съдия Узунова е забавила мотивите по четири наказателни дела. По две от тях забавянето е от година и три месеца, по третото е осем месеца и половина, а по четвъртото – година и седем месеца.

По закон наказанието „забележка“, наложено от административния ръководител, трябва да бъде разгледано от съответната колегия, която може да го потвърди или да го отхвърли. Затова Бельова внася заповедта си във Висшия съдебен съвет (ВСС).

На 16 май м.г. комисията по дисциплинарна дейност разглежда заповедта, като е установено, че за 2019-2021 г. и за първите три месеца на миналата година натовареността на Диана Узунова е била малко под средната за страната, освен това тя не е поела повече дежурства от колегите си в съда. Комисията обаче вижда, че липсват някои данни и заради това иска допълнителна информация от шефката на ОС-Благоевград за датите на изготвянето и предоставянето на справките за забавянията, както и изясняване на фактическата и правна сложност на делата – правна квалификация, брой обвинения и подсъдими, брой свидетели, брой експертизи и разпити на вещи лица.

На 30 май 2022 г. Катя Бельова отговаря, че справките за забавените дела са били изготвени на 22 март с.г.

На 20 септември миналата година Съдийската колегия е разгледала казуса и кадровиците са се обединили около становището да подкрепят наложената „забележка“.

Съдия Диана Узунова обжалва решението пред ВАС като посочва, че както председателят на окръжния съд, така и СК на ВСС не са обсъдили направените от нея възражения, не са изследвали фактическата и правна сложност на делата и са подходили формално към случая.

Тричленен състав на ВАС с председател и докладчик Тодор Тодоров и членове Росен Василев и Весела Николова приемат жалбата ѝ за основателна като посочват, че са допуснати пропуски от страна на и.ф. председателя на ОС-Благоевград.

Съобразена с характера на нарушението – бездействие, с многобройните проверки, отчети във връзка със срочността за изписване на съдебните актове в ОС-Благоевград Катя Бельова би могла да релевира период на нарушението значително по-малък от посочените срокове, които са изчислени към момента на образуване на дисциплинарното производство, станало със заповед от 24 март 2022 г.. Възприетите от дисциплинарнонаказващите органи срокове на забавените дела са несъставомерни, защото за част от периодите на допуснатото бездействие, за което е преклудирана възможността за ангажиране на дисциплинарната отговорност на съдията, е поради бездействието на административния ръководител“, казва ВАС.

Върховните съдии отбелязват, че тези обстоятелства са от особено значение за окончателното решение.

Освен за размера на дисциплинарното наказание, те имат отношение и към реализиране на дискреционните правомощия на дисциплинарнонаказващия орган, в задължението му да очертае възможните законосъобразни решения, от които той би следвало да направи своя избор (в това число обръщане на внимание по чл. 327 ЗСВ или освобождаване от дисциплинарна отговорност). Факт е, че тези възможни решения не са стояли на вниманието на и.ф. административен ръководител на ОС-Благоевград, с което той е издал своя акт в нарушение на предоставената му от закона оперативна самостоятелност. За последните две възможности той е следвало да оцени и онези факти и обстоятелства, свързани с причините за забавянето на изготвените от съдия Узунова съдебни актове, с професионалната ѝ биография, със значението и обема на отделните забавени производства, с тяхната фактическа и правна сложност“, посочва ВАС.

Върховните съдии поясняват, че дисциплинарната комисия към СК на ВСС се е опитала да отстрани пропуските на и.ф. шефката на окръжния съд, но получената обратна информация не е помогнала за това.

Дебатът в СК на ВСС в производството по чл. 314 ЗСВ се е развил в погрешна посока. Възможностите за разширяване на неупражнената от едноличния орган дискреция при приобщените по преписката доказателства с посочените неточности за релевантните периоди за забавата са правно необосновани“, казва ВАС.

И добавя, че липсата на доказателства за изясняване причините за забавата на четирите дела правят „доказателствено необезпечено нормативно заложеното изискване за произнасяне при условията на оперативна самостоятелност, защото освен неупражняването му, то е било фактически обречено да бъде извършено предвид неяснотата на възможните законосъобразни решения поради неизясняването на важна част от обстоятелствата“.

Вината като психично отношение на дееца към деянието и последиците му не се извлича от субективни твърдения, а от обективните факти. Последните сочат, че привлеченият към дисциплинарна отговорност магистрат не се е отнесъл неотговорно и неорганизирано към своите задължения в правораздаването във връзка с посочените четири НОХД“, казва ВАС и отменя наложеното наказание на съдия Узунова.

Related posts

Дневен хороскоп за 27 септември 2023

Над 200 участници идват в Симитли за Фестивала „С хляб, вино и песен“ 2023

„Български пощи“ не приемат пратки за Израел

Leave a Comment