17.4 C
Благоевград
22.05.2024
Новини от ЮгозападаПоследни новини

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на местния парламент в понеделник

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 25 септември 2023 г. /понеделник/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”.

 На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 54 точки.

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам редовнозаседание на Общински съвет Благоевград на 25 септември2023 година /понеделник/ от 9.30 часа, в зала „22- ри Септември“ на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1Попълване състава на Временната комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Благоевград, избрана с Решение № 156 по Протокол № 6 от 28.04.2023 г. на Общински съвет Благоевград.

Докл.  Давид Петров – Председател на Временната комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Благоевград

2Разглеждане на Заповед № ОА-АК-193 от 08.09.2023 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 413 по Протокол № 11 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 25.08.2023 г., като незаконосъобразно за ново обсъждане в общински съвет.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

3Разглеждане на Заповед № ОА-АК-196 от 08.09.2023 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 440 по Протокол № 11 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 25.08.2023 г., като незаконосъобразно за ново обсъждане в общински съвет.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

4. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-197 от 08.09.2023 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 441 по Протокол № 11 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 25.08.2023 г., като незаконосъобразно за ново обсъждане в общински съвет.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

5. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-192 от 08.09.2023 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 438 по Протокол № 11 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 25.08.2023 г. и предложение № 60-00-485/15.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно изменение на Решение № 438 от Протокол 11 от 25.08.2023 г. на Общински съвет Благоевград по Предложение от Кмета на Община Благоевград с изх. № 60-00-394/20.07.2023 г., за даване на съгласие за обявяване на публичен търг с тайно наддаване, във връзка със Заповед № ОА-АК-192/ 08.09.2023 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград. 

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

6. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-194 от 08.09.2023 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 437 по Протокол № 11 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 25.08.2023 г. и предложение № 60-00-484/15.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно изменение на Решение № 437 от Протокол 11 от 25.08.2023 г. на Общински съвет Благоевград по Предложение от Кмета на Община Благоевград с изх. № 60-00-395/20.07.2023 г., за даване на съгласие за обявяване на публичен търг с тайно наддаване, във връзка със Заповед № ОА-АК-194/ 08.09.2023 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград. 

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

7Разглеждане на Заповед № ОА-АК-195 от 08.09.2023 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 422 по Протокол № 11 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 25.08.2023 г. и предложение № 60-00-487/18.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно изменение на Решение № 422 от Протокол № 11 от 25.08.2023 г. на Общински съвет Благоевград по Предложение от Кмета на Община Благоевград с изх. № 60-00-448/15.08.2023 г., за искане на съгласие за учредяване на право за временно ползване в полза на „Грома Холд“ ЕООД, върху част от общински поземлени имоти в землището на с. Бучино, във връзка с Заповед № ОА-АК-195 от 08.09.2023 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

8. Предложение № 60-00-457/24.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и друга отчетна информация за 2022 година.

Докл.  Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

9Предложение № 60-00-480/13.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно приемане на бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 година на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

10Предложение № 60-00-461/01.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно присъждане на звание „Почетен гражданин“ на Благоевград на Стоян Петров Тончев, треньор по Самбо, Джудо и Борба.

Докл.  Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

11Предложение № 60-00-453/17.08.2023 г., от инж. Христо Дюлгеров, Заместник-кмет по строителството, оправомощен за Кмет със Заповед № 335-ЧР/15.08.2023 г., на Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне за възмездно ползване на дълготрайни материални активи, собственост на Община Благоевград , на „БЛАГОЕВГРАД ЕКО ТРАНСПОРТ“ ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е Община Благоевград.

Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

12Предложение № 60-00-427/11.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно решение от 22.06.2023 г. на „Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Благоевград“ на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново, Бобошево.

Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

 13. Предложение № 60-00-477/12.09.2023 г. от Дейвид Арабаджиев – Секретар на Община Благоевград, относнофинансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград.

Докл.  Павлин Янкулски – Председател на КЗ 

        – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

14Предложение № 60-00-479/12.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Благоевград подали съответните заявления, във връзка с Вътрешни правила за работа на Комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Благоевград.  

Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

– Павлин Янкулски – Председател на КЗ

15Предложение № 60-00-465/08.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно създаване на социална услуга „Център за обществена подкрепа“ като държавно делегирана дейност и предложение № 60-00-465-001/12.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно изменение и допълнение на предложение № 60-00-465/08.09.2023 г. от Кмета на Община Благоевград.

Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

16Предложение № 60-00-466/08.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно създаване на социална услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ като държавно делегирана дейност и предложение № 60-00-466-001/12.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно изменение и допълнение на предложение № 60-00-466/08.09.2023 г. от Кмета на Община Благоевград.

Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

17Предложение № 60-00-467/08.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно създаване на социална услуга „Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ като държавно делегирана дейност и предложение № 60-00-467-001/12.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно изменение и допълнение на предложение № 60-00-467/08.09.2023 г. от Кмета на Община Благоевград.

Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

18Предложение № 60-00-468/08.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Създаване на социална услуга „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ като държавно делегирана дейност и предложение № 60-00-468-001/12.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно изменение и допълнение на предложение № 60-00-468/08.09.2023 г. от Кмета на Община Благоевград.

Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

19Предложение № 60-00-469/08.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно създаване на социална услуга „Наблюдавано жилище“ като държавно делегирана дейност и предложение № 60-00-469-001/12.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно изменение и допълнение на предложение № 60-00-469/08.09.2023 г. от Кмета на Община Благоевград.

Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

20Предложение № 60-00-476/11.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия № 12 от Общинската транспортна схема на община Благоевград на „Благоевград еко транспорт“ ЕООД.

Докл.  Венцислав Хросинков – Председател на КИИНП

21Предложение № 60-00-481/13.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно предоставяне за възмездно ползване на дълготрайни материални активи, част от балансовата стойност на „БИОСТРОЙ“ ЕООД.

Докл.  Венцислав Хросинков – Председател на КИИНП

22Предложение № 60-00-483/13.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно писмо с вх. № 69-00-937/05.09.2023 г. от Уравителя на „Пазари“ ЕООД за приемане на правила за дейността на Открития централен кооперативен пазар, схема за разположение на търговските маси и ценоразпис за отдаване под наем с цел търговия на маси и съоръжения за 1 кв.м на ден и за ползване на търговска площ без съоръжения /маси/ за едрогабаритни стоки за 1 кв.м на ден.

Докл.  Венцислав Хросинков – Председател на КИИНП

23Предложение № 60-00-491/19.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно придобиване на ВиК активи – публична общинска собственост и предаване за управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана  от  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Докл.  Венцислав Хросинков – Председател на КИИНП

24Предложение № 60-00-458/24.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно определяне на имотите- частна общински собстеност, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения, съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

Докл.  Венцислав Хросинков – Председател на КИИНП

25Предложение № 60-00-464/04.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване на пазарна цена на жилище с адрес, съгласно кадастрална карта и кадастралните регистри: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий” №26, вх. А, ет. 2, ап. 1, административен адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 26, вх. А, ет.1, ап.1, с идентификатор 04279.610.2.1.11  (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и десет точка две точка едно точка единадесет), с идентификатор 04279.610.2.1.11  (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и десет точка две точка едно точка единадесет) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 80,63 кв.м., ведно с мазе №1, с площ 5,00 кв. м. и 2,460 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото, без направените подобрения от наемателя.

Докл.  Венцислав Хросинков – Председател на КИИНП

          – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

26Предложение № 60-00-463/04.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобрява пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, жк. „Еленово” бл. 207, вх. В, ет.5, ап.14, с идентификатор 04279.624.17.1.14 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и четири точка седемнадесет точка едно точка четиринадесет) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 39,70 кв.м., ведно с мазе №14, с площ 3,07 кв. м. и 3,9946 % ид.ч. от общите части на сградата и съответното право на строеж върху мястото, без направените подобрения от наемателя.

Докл. – Венцислав Хросинков – Председател на КИИНП

          – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

27. Предложение № 60-00-462/04.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж за изграждане на 3 /три/ броя гаражи, предвидени за изграждане със строителни петна № 80, 93, 94 в поземлен имот с идентификатор №04279.626.10 по кадастралната карта на Благоевград,  представляващ УПИ III-10,11 кв. 27 по плана на ж.к. “Еленово 1”- Благоевград, ПУП-ПРЗ одобрен с Решение № 200, Протокол № 7 от 07.08.2009г. и одобряване на начална тръжна цена на правото на строеж.

Докл. – Венцислав Хросинков – Председател на КИИНП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

28Предложение № 60-00-500/19.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило искане с вх. № ОС-0207-9/30.06.2023 г. от Мая Иванова Димитрова за закупуване на общински имот върху който има законно построена сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно от поземлен имот с идентификатор 78464.501.227 /седемдесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и четири точка петстотин и едно точка двеста двадесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Церово, общ. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-87/ 26.11.2021 г. на ИД на АГКК, целият с площ от 516 кв.м. /петстотин и шестнадесет кв.м./, представляващ УПИ X-общ., кв. 18 по плана на с. Церово, община Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед № 325/ 06.04.1982г. на Кмета на Община Благоевград. 

Докл. – Венцислав Хросинков – Председател на КИИНП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

29Предложение № 60-00-486/18.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Благоевград и Николай Стойчев Христов и ЕТ „Екатерина Френска“ представляван от Екатерина Френска чрез продажба на 1743/2179 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 04279.629.219 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград.

Докл. – Венцислав Хросинков – Председател на КИИНП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

30Предложение № 60-00-482/13.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Благоевград и Атанас Николов Георгиев чрез продажба на 354/1419 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор № 62699.501.178 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рилци, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-86/26.11.2021 г. на ИД на АГКК, последното изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 05.06.2023 г., целият с площ от 1419 кв.м, с адрес на имота: с. Рилци, ул. ,,Илинден“ № 60.

Докл. – Венцислав Хросинков – Председател на КИИНП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

31Предложение № 60-00-478/12.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно провеждане на административно производство за промяна предназначението на земеделски територии в горски територии по реда на чл. 81 от Закона за горите.  

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

          – Венцислав Хросинков – Председател на КИИНП

          – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

32Предложение № 60-00-502/20.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване съгласие за изработване на инвестиционни проекти за: „Изграждане на нова сграда за детска градина в ІV микрорайон – Благоевград, в имот с идентификатор 04279.601.544 по КК на гр. Благоевград“ и „Изграждане на нова сграда за детска градина в кв. „Бялата висота“, в имот с идентификатор 04279.621.221 по КК на гр. Благоевград“, с намалени отстояния, съгласно чл. 26 ал. 6 от Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

          – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

33Предложение № 60-00-492/19.09.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

1. Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ II, кв. 1 по плана на „Промишлена зона“ – Благоевград, с предназначение „за ЖП гара“, с цел образуване на нов УПИ XI, отреден за имот с идентификатор 04279.618.82 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за техническа инфраструктура и паркинг“ по имотните граници на имот с идентификатор 04279.618.82 по кадастралната карта на Благоевград и нов УПИ XII, отреден за имот с идентификатор 04279.618.14 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за озеленяване“;

2. Изменение на плана за улична регулация (ИПУР)на бул. „Св. Димитър Солунски“ – Благоевград между о.т.3 и о.т.5 за осигуряване на достъп до новообразуван УПИ XI-618.82, кв. 1 по плана на „Промишлена зона“ – Благоевград, имот с идентификатор 04279.618.82 по кадастралната карта на Благоевград;

3. План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ XI-618.82, кв. 1 по плана на „Промишлена зона“ – Благоевград, имот с идентификатор 04279.618.82 по кадастралната карта на Благоевград – ново ниско свободно застрояване.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Венцислав Хросинков – Председател на КИИНП

34Предложение № 60-00-475/11.09.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно Даване на съгласие на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

– Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ XVI-41, XV-40, XIV-40, XIII-41, XII-41, XI-41, III-41, IV-41 и УПИ II-89, кв. 10 по плана село Лешко, община Благоевград, с цел образуване на 6 (шест) броя нови УПИ, с предназначение „за жилищно строителство“: УПИ XVII, УПИ XVIII, УПИ XIII, УПИ XII, УПИ IV и УПИ III, кв. 10 по плана село Лешко, община Благоевград, отредени за имоти с идентификатори 43520.504.257, 43520.504.258, 43520.504.261, 43520.504.262, 43520.504.263, 43520.504.4 и 1 (един) бр. нов УПИ XI, кв. 10 по плана село Лешко, община Благоевград, отреден за имот с идентификатор 43520.504.52 по кадастралната карта на село Лешко, община Благоевград, с предназначение „за търговски обект“.

– Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) – с цел образуване на нова второстепенна улица за достъп до новообразувани имоти с о.т. 64а, 64б, 64в, 64г, 64д, 64е, 64ж, 64з и 64и;

– План за застрояване (ПЗ) за новообразувани УПИ XVII-504.257, УПИ XVIII-504.258, УПИ XIII-504.261, УПИ XII-504.262; УПИ IV-504.263, УПИ III-504.4, 504.52 и УПИXI-504.52, кв. 10 по плана село Лешко, община Благоевград- ново ниско свободно жилищно застрояване, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм“; Височина на застрояване- до 10.00 м.; Максимална стойност на Кинт. – 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Венцислав Хросинков – Председател на КИИНП

35. Предложение № 60-00-470/11.09.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване Подробен устройствен план (ПУП):

1. Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ I-617.44 и УПИ II-общ., кв. 216г по плана на II микрорайон, Благоевград, с цел образуване на 3 (три) броя нови УПИ: УПИ I, отреден за имот с идентификатор 04279.617.44 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за автосервиз кафе-аперитив и офиси“, УПИ II, отреден за имоти с идентификатори 04279.617.50, 04279.617.49, 04279.617.45 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за търговска дейност“ и УПИ IV, отреден за имоти с идентификатори 04279.617.49 и 04279.617.52 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за паркинг“, кв. 216г по плана на II микрорайон, Благоевград;

2. Изменение на плана за регулация (ИПР) за отпадане на част от улица – тупик от о.т. 192б до о.т. 192г;

3План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ II– 617-50, 617.49, 617.45, кв. 216 Г по плана на II микрорайон, Благоевград, с предназначение „за търговска дейност“ – ново средно свободно застрояване, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Жм”; Височина на застрояване – до 10.00м; Кинт. – 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60 %Плътност на озеленяване – минимум 40 %. 

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Венцислав Хросинков – Председател на КИИНП

36Предложение № 60-00-493/19.09.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройстен план (ПУП) – изменение плана за регулация (ИПР) на УПИ XIV-общ. в кв. 1 по плана на с. Рилци, общ. Благоевград, както следва:

•​Изменение на страничната регулационна линия на УПИ XIV-общ.  към УПИ XV-общ. по верните имотни граници между имот с идентификатор 62699.501.12 и имот с идентификатор 62699.501.13 по кадастралната карта на с. Рилци, общ. Благоевград.

•​Изменение на крайната регулационна линия на с. Рилци, общ. Благоевград и образуване на нов УПИ XIV, отреден за имот с идентификатор 62699.501.444, образуван от имот с идентификатор 62699.501.12 (частен) и част от имот с идентификатор 62699.72.2 (общински) по кадастралната карта на с. Рилци.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Венцислав Хросинков – Председател на КИИНП

37Предложение № 60-00-494/19.09.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т.4  от ЗУТ, във връзка с чл. 16 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-изменение плана за регулация (ИПР) на кв. 5 и част от кв. 6 по плана на ж.к. „Бялата висота“, местност „Мандаджи баир“, 2-ра част, Благоевград за отстраняване на явна фактическа грешка по отношение отреждането на УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,  IX, X, XI, XII, XIII, XIV и XV в кв. 5 и УПИ XIII, XIV, XV, XVI, XVII и XVIII в кв. 6.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Венцислав Хросинков – Председател на КИИНП

38Предложение № 60-00-488/18.09.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП):

1. Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 80 на ул. „Митрополит Борис“ до о.т. 251 на ул. „Христо Силянов“, Благоевград;

2. Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) с обхват квартали 58, 48, 50, 51, 52, 217 по плана на ЦГЧ, Благоевград;

3Работен устройствен план (РУП) с обхват квартали 58, 48, 50, 51, 52, 217 по плана на ЦГЧ, Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Венцислав Хросинков – Председател на КИИНП

39Предложение № 60-00-495/19.09.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура, за промяна предназначението на имот с нов идентификатор 57159.58.496, представляващ част от имот с идентификатор 57159.58.495 по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград от „селскостопански, горски, ведомствен път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 57159.58.19  в местността “Над междата” по кадастрална карта на с. Покровник, общ. Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Венцислав Хросинков – Председател на КИИНП

40. Предложение № 60-00-496/19.09.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на имот с идентификатор 53031.10.552 представляващ част от имот с идентификатор 53031.10.438 по кадастралната карта на землище с. Обел, община Благоевград от „полски път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 53031.10.229 в местността “Юрто” по кадастрална карта на землище с. Обел, община Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Венцислав Хросинков – Председател на КИИНП

41. Предложение № 60-00-497/19.09.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нова въздушна мрежа НН от ВМрНН на ТП „Поделение СВ“ до имот с идентификатор 04279.108.33 в местността „Реката“, по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 04279.109.30 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост).

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

– Венцислав Хросинков – Председател на КИИНП

42Предложение № 60-00-459/28.08.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 27231.20.63, местност „Кръсто” по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”; Височина на застрояване – до 8.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване- минимум  – 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

43Предложение № 60-00-474/11.09.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 62699.16.18, местност „Стремата” по кадастралната карта на с. Рилци, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм”; Височина на застрояване – до 10.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 1,2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване- минимум  – 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

44Предложение № 60-00-499/19.09.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имоти с идентификатори 49179.35.23, 49179.35.39, 49179.35.60 и 49179.35.209 по кадастралната карта на с. Мощанец, община Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

45Предложение № 60-00-460/28.08.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 57159.58.15, местност „Над междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, община Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

46. Предложение № 60-00-472/11.09.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 66055.58.10, местност „Поленица” по кадастралната карта на с. Селище, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленителна площ – 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

47Предложение № 60-00-498/19.09.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 78464.15.589, местност „Извикашина“ по кадастралната карта нас. Церово, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

48Предложение № 60-00-471/11.09.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград за имот с идентификатор 00134.15.139, местност „Саковска нива” по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона за гробищни паркове – „Тгп“. 

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           ​49. Предложение № 60-00-433/11.08.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имоти с идентификатори 04279.325.35 и 04279.325.36, местност „Под черквата“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина със занижени параметри „Жм1“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Минимална озеленена площ – 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

50. Предложение № 60-00-446/15.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 24367.28.24, местност „Агина нива“ по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона за вилни селища – „Ов“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 7.00 м; Максимална стойност на Кинт – 0.8; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Минимална озеленена площ – 50 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

51. Предложение № 60-00-473/11.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.35.24, местност „Чикуто – Ш.18“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална зона с понижени показатели „Смф1“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Минимална озеленена площ – 30 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

52. Предложение № 60-00-490/19.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 23652.147.11, местност „Горчев рид“ по кадастралната карта на с. Дренково, общ. Благоевград и част от имот с идентификатор 23652.147.2, местност „Дидката“ по кадастралната карта на с. Дренково, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена зона „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

53Предложение № 60-00-503/20.09.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.114.49, местност „Айдаровско дере“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална зона с понижени показатели – „Смф1“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Минимална озеленена площ – 30 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

54. Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

РАДОСЛАВ ТАСКОВ 

Председател на Общински съвет Благоевград

Related posts

Задържана незаконна дървесина

Ловци от Горна Брезница получиха актове за нерегламентиран лов-ловували извън обхвата на разрешеното им ловище

Задържаха прокурора от Перник Бисер Михайлов за побой над жена му

Leave a Comment