6.8 C
Благоевград
19.04.2024
Новини от ЮгозападаОбществоПоследни новини

Дневен ред на редовното заседание на ОбС-Благоевград на 25 август

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на
Общински съветБлагоевград на 25 август2023 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”.
На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе
приет дневен ред от 61 точки.
Единодушно бе гласувано предложение за промяна дата на заседанието на местния парламент
през месец септември 2023г.
На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 64, ал. 1 от Правилника за организацията, дейността на
общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,
председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, уведомява, че изменя
годишния План за провеждане на заседанията на общински съвет за 2023 година, като от него
отпада дата 29 септември 2023 г. /петък/ и същата се заменя с нова дата- 27 септември
2023 година /сряда/.
ПОКАНА
На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет
Благоевград на 25 август 2023 година /петък/ от 9:30 часа, в зала „22- ри Септември“ на
общината при следния
ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обявяване решение на Общинската избирателна комисия за избран общински съветник и
  полагане на клетва.
  Докл. – Мартин Бусаров – Председател на ОИК
  2. Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград и избор
  на председател на Комисията по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране.
  Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС
 2. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-179 от 09.08.2023 г. на Областния управител на област с
  административен център Благоевград, с която връща Решение № 344 по Протокол № 10 от
  проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 28.07.2023 г., като незаконосъобразно
  за ново обсъждане в общински съвет.
  Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС
 3. Предложение от Кмета на община Благоевград, относно Създаване на „HIGH-TECH PARK
  BLAGOEVGRAD”.
  Докл. – Илко Стоянов – Кмет на Община Благоевград
  5. Предложение № 60-00-444/15.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  Приемане на бюджета, Плана за финансиране на капиталовите разходи за 2023 година и
  актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2024 г. – 2026 г. на Община
  Благоевград.
  Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ
  6. Предложение № 60-00-449/15.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  Подготовка на проектно предложение по приоритет 1 „По-зелен граничен регион“ на програмата
  Интеррег България – Северна Македония 2021-2027, която се финансира от Европейския съюз.
  Privacy – Terms
  Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ
  7. Предложение № 60-00-454/17.08.2023 г. от инж. Мария Петрова, заместник-кмет по
  строителството на Община Благоевград, определен за Кмет със Заповед № 335-ЧР/15.08.2023 г.,
  относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Благоевград подали
  съответните заявления, във връзка с Вътрешни правила за работа на Комисията за разглеждане
  на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община
  Благоевград.
  Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП
  – Павлин Янкулски – Председател на КЗ
  8. Предложение № 60-00-443/15.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  приемане на Годишен финансов отчет и Годишен доклад за дейността за 2022 година на
  „Общински футболен клуб “Пирин” ЕООД Благоевград.
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
 1. Предложение № 60-00-441/15.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно опрощаване
  на задължение на Специализирана болница за активно лечение по онкология „Св. Мина“ ЕООД
  гр. Благоевград.
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
 2. Предложение № 60-00-442/15.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно бракуване
  и отписване от баланса на Специализирана болница за активно лечение по онкология „Св. Мина“
  ЕООД, гр. Благоевград, на излязъл от употреба дълготраен материален актив – медицински
  апарат за кобалтово лъчелечение ТЕРАБАЛТ ТИП 80, модел ACS Sn 90.
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
 1. Предложение № 60-00-453/17.08.2023 г., от инж. Христо Дюлгеров, Заместник-кмет по
  строителството, оправомощен за Кмет със Заповед № 335-ЧР/15.08.2023 г., на Кмета на Община
  Благоевград, относно предоставяне за възмездно ползване на дълготрайни материални активи,
  собственост на Община Благоевград , на „БЛАГОЕВГРАД ЕКО ТРАНСПОРТ“ ЕООД, чийто
  едноличен собственик на капитала е Община Благоевград.
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
 2. Предложение № 60-00-427/11.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно решение
  от 22.06.2023 г. на „Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Благоевград“ на
  общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново, Бобошево.

Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-448/15.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно искане на
  съгласие за учредяване в полза на „ГромаХолд“ ЕООД възмездно право на ползване върху част
  от общински поземлени имоти в землището на с. Бучино, попадащи в площ „Вароша“, за
  извършване на дейности, свързани с проучване на подземни богатства – строителни материали.
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
  – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
 2. Предложение № 60-00-452/16.08.2023 г. от Христо Дюлгеров – Заместник – кмет по
  строителството на Община Благоевград, определен за Кмет със Заповед № 335-ЧР/15.08.2023 г.
  на Кмета на Община Благоевград, относно на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински
  съвет Благоевград приема решение за придобиване, управление и разпореждане с общинско
  имущество, една от формите, на която е придобиването по безвъзмезден начин на имот – частна
  държавна собственост по реда на чл. 54 от ЗДС.
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
 3. Предложение № 60-00-445/15.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно покана с
  вх. № 69-00-866/14.08.2023 г. за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите
  във ,,БОДРОСТ” АД

Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-437/14.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно поставяне
  на паметна плоча по повод 110-годишнината от създаването на Окръжен съд – Благоевград.
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
 2. Предложение № 60-00-436/14.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно три
  проекта за изграждане на паметни плочи с имената на загиналите във войните жители на селата
  Покровник, Зелен дол и Делвино.
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
 3. Предложение № 60-00-419/09.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищни имоти – публична общинска
  собственост за нуждите на Природо-Математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов“.
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
 1. Предложение № 60-00-438/14.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  предоставяне под наем на общински нежилищни имоти на фондация „Каузи“.
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
20. Предложение № 60-00-397/20.07.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно

постъпило искане с вх. № ОС-0207-3/21.04.2023 г. от „Си Ел ЕсСоларИнсталърс“ ООД с ЕИК
206597725, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, бул. ,,Цар Самуил“ №1,
представлявано от Димитър Симеонов Юруков за закупуване на общински имот върху който има
законно построена сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, представляващ поземлен имот с
идентификатор 04279.629.107 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин
двадесет и девет точка сто и седем/ по КК на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-
32/ 10.05.2006 г. на ИД на АГКК, целият с площ от 527 кв.м /петстотин двадесет и седем кв.м./,
представляващ УПИ IV-629.107, кв. 29 по плана на жк. „Струмско“ – Благоевград, ПУП-ПРЗ
одобрен Решение № 46, протокол №4/ 15.02.2008 г. на Общински съвет – Благоевград.
Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 1. Предложение № 60-00-418/07.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило
  заявление с вх. № ОС-0215-12/ 30.05.2023г. от Юлиан Благов Иванов за прекратяване на
  съсобственост в поземлен имот с идентификатор 49179.501.35 /четиридесет и девет хиляди сто
  седемдесет и девет точка петстотин и едно точка тридесет и пет/ по кадастралната карта и
  кадастралните регистри на с. Мощанец, одобрени със Заповед № РД-18-84/26.11.2021 г. на
  Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните
  регистри, засягащо поземления имот е от 16.06.2023 г., адрес: с. Мощанец, целият с площ от
  1402 кв.м /хиляда четиристотин и два кв.м/, трайно предназначение на територията:
  Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), представляващ УПИ VI-35,
  кв.10 по плана на с. Мощанец, общ. Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед №84/06.02.1990 г.,
  ПУП-ИПР одобрен със Заповед № 1159/ 01.08.2016 г., ПУП-ИПРЗ и ПУР одобрен със Заповед №
  2424/ 22.12.2022г. на Кмета на Община Благоевград.
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  22. Предложение № 60-00-396/20.07.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  постъпило заявление с вх. № ОС-0215-14/05.06.2023г. от ,,ВИХРЕН ТРЕЙД“ ЕООД, с ЕИК
  200793496, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ж.к. ,,Втора промишлена
  зона“, ул. ,,Вихрен“ № 5, представлявано от Васил Христов Миладинов, за прекратяване на
  съсобственост в поземлен имот с идентификатор № 04279.619.194 по кадастралната карта и
  кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на
  ИД на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е със Заповед № 18-
  5518/15.05.2023 г. на Началника на СГКК – Благоевград, целият с площ от 6803 кв.м, с адрес на
  имота: гр. Благоевград, ул. ,,Вихрен“ № 2, с трайно предназначение на територията:
  урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект,
  представляващ част от УПИ I-619.194 /едно – шестстотин и деветнадесет точка сто деветдесет и
  четири/, кв. 8 /осем/ по плана на ,,Промишлена зона“ – Благоевград, съгласно РП одобрен със
  заповед № 1318/19.03.2001 г., ПУП-ИПР одобрен със заповед № 1144/24.06.2015 г., ПУП-ИПР
  одобрен със заповед № 947/03.08.2017 г. на Кмета на Община Благоевград.
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  23. Предложение № 60-00-415/07.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  постъпило заявление с вх. № ОС-0215-11/ 25.05.2023г. от Спаско Стойчев Лазаров за
  прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор № 68792.501.328 /шестдесет и
  осем хиляди седемстотин деветдесет и две точка петстотин и едно точка триста двадесет и
  осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Логодаж, одобрени със Заповед №
  РД-18-185/24.10.2022 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на
  кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед № 18-
  475-13.01.2023г. на Началника на СГКК-Благоевград, адрес: с. Логодаж, целият с площ от 1486
  кв.м /хиляда четиристотин осемдесет и шест кв.м/, трайно предназначение на територията:
  Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), представляващ УПИ II-328,
  кв.26 по плана на с. Логодаж, общ. Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед №110/05.05.1987 г.,
  ЧИЗРП одобрен със Заповед № 314/ 12.08.1994г.
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 2. Предложение № 60-00-404/28.07.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно Постъпило
  искане с вх. № ОС-0215-1/16.01.2023 г. от Христиана Георгиева Линкова за прекратяване на
  съсобственост в поземлен имот с идентификатор 04279.629.222 по кадастралната карта и
  кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006г. на
  Изпълнителния директор на АК, целият с площ от 516 кв.м, адрес: гр. Благоевград, кв.
  „Струмско“, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване:
  Ниско застрояване (до 10 м), представляващ УПИ VI-629.129, кв.20 по плана на жк. „Струмско“ –
  Благоевград, ПУП-ПРЗ одобрен с решение № 46, протокол №4/ 15.05.2008 г. на ОбС, ПУП-ИПРЗ
  одобрен със Заповед № 386/05.04.2019 г., ПУП-ИПРЗ одобрен със Заповед № 2223/ 25.11.2022 г.
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 3. Предложение № 60-00-420/09.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило
  заявление с вх. № ОС-0215-2/14.02.2023 г. от Александър Петков Костадинов за прекратяване на
  съсобственост в поземлен имот с идентификатор 27231.501.336 по кадастралната карта и
  кадастралните регистри на с. Еленово, общ. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-
  35/29.06.2015 г. на ИД на АГКК, целият с площ от 1024 кв.м, с адрес на имота: с. Еленово,
  трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
  застрояване (до 10 m), за който поземлен имот е отреден УПИ VI-266,267,286,287, кв. 8 по плана
  на с. Еленово, съгласно ЗРП одобрен със заповед № 888/10.11.1997 г., ПУП-ИПР одобрен със
  заповед № 2054/01.11.2022 г. на Кмета на Община Благоевград.
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 4. Предложение № 60-00-399/20.07.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно заявление
  с вх. № 94-00-319/ 06.03.2023 г. от Снежка Павлова Бангачева за закупуване на новообразуван
  имот с № 11.12 /единадесет точка дванадесет/ по плана на новообразуваните имоти на м.
  ,,Струма“, землище на с. Церово, общ. Благоевград, одобрен със Заповед № ОА-РР-81/
  11.02.2013 г. на Областния управител на област Благоевград, с трайно предназначение на
  територията: селскостопански фонд, начин на трайно ползване: овощни насаждения /
  нетерасирани/, категория на земята: IV (четвърта), целият с площ от 540 кв.м (петстотин и
  четиридесет квадратни метра).
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 5. Предложение № 60-00-400/20.07.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно заявление
  с вх. № 94-00-319/ 06.03.2023 г. от Снежка Павлова Бангачева за закупуване на новообразуван
  имот с № 11.15 /единадесет точка петнадесет/ по плана на новообразуваните имоти на м.
  ,,Струма“, землище на с. Церово, общ. Благоевград, одобрен със Заповед № ОА-РР-81/
  11.02.2013 г. на Областния управител на област Благоевград, с трайно предназначение на
  територията: селскостопански фонд, начин на трайно ползване: ниви /орна земя/, категория на
  земята: IV (четвърта), целият с площ от 1489 кв.м (хиляда четиристотин осемдесет и девет
  квадратни метра).
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 6. Предложение № 60-00-395/20.07.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно заявление
  с вх. № 94-00-652/ 29.03.2023 г. от Аспарух Леонидов Георгиев за закупуване на поземлен имот с
  идентификатор № 07377.500.333 /нула седем хиляди триста седемдесет и седем точка петстотин
  точка триста тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Българчево,
  общ. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-177/24.10.2022 г. на Изпълнителния директор
  на АГКК, с площ от 774 кв.м /седемстотин седемдесет и четири квадратни метра/, адрес на
  имота: с. Българчево, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
  ползване: ниско застрояване (до 10 m), представляващ УПИ XXI /двадесет и едно/, кв. 6 /шест/
  по плана на с. Българчево, общ. Благоевград, съгласно ЗРП одобрен със заповед №
  190/11.02.1980 г. на Кмета на Община Благоевград.
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 7. Предложение № 60-00-394/20.07.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно заявление
  с вх. № 94-00-652/ 29.03.2023 г. от Аспарух Леонидов Георгиев за закупуване на поземлен имот с
  идентификатор № 07377.500.332 /нула седем хиляди триста седемдесет и седем точка петстотин
  точка триста тридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Българчево,
  общ. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-177/24.10.2022 г. на Изпълнителния директор
  на АГКК, целият с площ от 767 кв.м /седемстотин шестдесет и седем квадратни метра/, адрес на
  имота: с. Българчево, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
  ползване: ниско застрояване (до 10 m), представляващ УПИ XX /двадесет/, кв. 6 /шест/ по плана
  на с. Българчево, общ. Благоевград, съгласно ЗРП одобрен със заповед № 190/11.02.1980 г. на
  Кмета на Община Благоевград.
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 8. Предложение № 60-00-417/07.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило
  заявление с вх. № 94-00-996/ 08.06.2023г. от Симеон Стойчев Стоилов за закупуване на поземлен
  имот с идентификатор 07377.500.130 /нула седем хиляди триста седемдесет и седем точка
  петстотин точка сто и тридесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
  Българчево, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване:
  Ниско застрояване (до 10 м), целият с площ от 723 кв.м /седемстотин двадесет и три кв.м/, при
  съседи: 07377.500.129, 07377.500.303, 07377.500.131, 07377.500.341, представляващ УПИ X-130,
  кв.5 по плана на с. Българчево, общ. Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед №190/ 12.06.2023 г.
  на Кмета на Община Благоевград.
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 9. Предложение № 60-00-398/20.07.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило
  искане с вх. № ОС-0207-5/02.05.2023 г. от Пламен Симеонов Камбитов за закупуване на общински
  имот, върху който има законно построена сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС,
  представляващ поземлен имот с идентификатор 55107.501.111 по кадастралната карта и
  кадастралните регистри на с. Падеш, община Благоевград, последно изменение на
  кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 19.05.2023 г.,
  целият с площ 623 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
  ползване: Ниско застрояване /до 10м/, при съседи: 55107.501.412, 55107.501.412, 55107.501.412,
  55107.501.412, представляващ УПИ I-113, кв.7 по плана на с. Падеш, ЗРП одобрен със Заповед №
  268/ 13.08.1985 г. В поземлен имот с идентификатор 55107.501.111 по кадастралната карта на с.
  Падеш има построена сграда с идентификатор 68792.501.111.1, с предназначение: Жилищна
  сграда – еднофамилна, застроена площ 91 кв.м.
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 10. Предложение № 60-00-421/09.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило
  искане с вх. № ОС-0207-6/03.05.2023 г. от Методи Росенов Христов и Бисер Росенов Христов за
  закупуване на общински имот върху който има законно построена сграда, на основание чл. 35,
  ал. 3 от ЗОС, представляващ поземлен имот с идентификатор 78464.501.103 по ККРК на с.
  Церово, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-87/26.11.2021 г. на ИД на АГКК,
  последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления
  имот е от 31.05.2023 г., целият с площ от 807 кв.м, с адрес на имота: с. Церово, ул. ,,Георги
  Измирлиев“ № 4, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
  ползване: ниско застрояване /до 10 m/, представляващ УПИ IV-103, кв. 14 по плана на с. Церово,
  общ. Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед № 325/06.04.1982 г. на Кмета на Община
  Благоевград.
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 11. Предложение № 60-00-416/07.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило
  заявление с вх. № 94-00-158/ 07.02.2023г. от Бисер Митков Мишев за закупуване на поземлен
  имот с идентификатор 78464.501.177 /седемдесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и
  четири точка петстотин и едно точка сто седемдесет и седем/ по кадастралната карта и
  кадастралните регистри на с. Церово, трайно предназначение на територията: Урбанизирана,
  начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, целият с площ от 622 кв.м /
  шестстотин двадесет и два кв.м/, при съседи: 78464.501.172, 78464.501.171, 78464.501.170,
  78464.501.178, 78464.501.306, 78464.501.176, представляващ УПИ XLI-177, кв.5 по плана на с.
  Церово, общ. Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед №325/ 06.04.1982 г. на Кмета на Община
  Благоевград, ПУП-ИПРЗ одобрен със Заповед № 526/ 15.05.2007 г.
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  34. Предложение № 60-00-423/11.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  постъпило заявление с вх. № ОС-0215-24/ 19.10.2022г. от Стефка Стойнева Янева, Иван Митков
  Безински, действащ за себе си и като пълномощник на Димитрина Стойнева Георгиева и Георги
  Митков Безински, представляван от пълномощника си адв. Илияна Кирилова Димова-Николова за
  прекратяване на съсобственост чрез замяна в поземлен имот с идентификатор 04279.627.253 по
  кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, целият с площ 756 кв.м,
  трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско
  застрояване /до 10м/, при съседи: 04279.627.48, 04279.627.132, 04279.627.236, 04279.627.50,
  04279.627.36, представляващ УПИ V-49, кв.53 по плана на жк. „Еленово 2“ – Благоевград, ПУППРЗ одобрен с Решение № 201, протокол №7/ 07.08.2009 г.
  Докл. – Иван Ризов – Заместник-председател на КИИНП
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 12. Предложение № 60-00-412/04.08.2023 г., от Кмета на община Благоевград, относно
  определяне на административни адреси на сгради в имоти извън регулация, с променено
  предназначение.
  Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  36. Предложение № 60-00-425/11.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на
  собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за
  изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  Докл. – Измет Узунов- Председател на КРСРЗГС
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  – Иван Ризов – Заместник- председател на КИИНП
 13. Предложение № 60-00-410/04.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на
  собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за
  изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  Докл. – Измет Узунов- Председател на КРСРЗГС
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  – Иван Ризов – Заместник- председател на КИИНП
 14. Предложение № 60-00-424/11.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на
  собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за
  изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  Докл. – Измет Узунов- Председател на КРСРЗГС
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  – Иван Ризов – Заместник- председател на КИИНП
 15. Предложение № 60-00-422/10.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на
  собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за
  изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  Докл. – Измет Узунов- Председател на КРСРЗГС
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  – Иван Ризов – Заместник- председател на КИИНП
 16. Предложение № 60-00-411/04.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на
  собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за
  изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  Докл. – Измет Узунов- Председател на КРСРЗГС
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  – Иван Ризов – Заместник- председател на КИИНП
 17. Предложение № 60-00-429/11.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на
  съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, за
  разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):
  – Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ XVI-41, XV-40, XIV-40, XIII-41, XII-41, XI-41,
  III-41, IV-41 и УПИ II-89, кв. 10 по плана село Лешко, община Благоевград, с цел образуване на 6
  (шест) броя нови УПИ, с предназначение „за жилищно строителство“: УПИ XVII, УПИ XVIII, УПИ
  XIII, УПИ XII, УПИ IV и УПИ III, кв. 10 по плана село Лешко, община Благоевград, отредени за
  имоти с идентификатори 43520.504.257, 43520.504.258, 43520.504.261, 43520.504.262,
  43520.504.263, 43520.504.4 и 1 (един) бр. нов УПИ XI, кв. 10 по плана село Лешко, община
  Благоевград, отреден за имот с идентификатор 43520.504.52 по кадастралната карта на село
  Лешко, община Благоевград, с предназначение „за търговски обект“.

Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) – с цел образуване на нова
второстепенна улица за достъп до новообразувани имоти с о.т. 64а, 64б, 64в, 64г, 64д, 64е, 64ж,
64з и 64и;
– План за застрояване (ПЗ) за новообразувани УПИ XVII-504.257, УПИ XVIII-504.258, УПИ XIII504.261, УПИ XII-504.262; УПИ IV-504.263, УПИ III-504.4, 504.52 и УПИ XI-504.52, кв. 10 по плана
село Лешко, община Благоевград- ново ниско свободно жилищно застрояване, при спазване на
следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона „Жм“; Височина на
застрояване- до 10.00 м.; Максимална стойност на Кинт. – 1.2; Плътност на застрояване –
максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Иван Ризов – Заместник- председател на КИИНП

 1. Предложение № 60-00-450/16.08.2023 г. от инж. Христо Дюлгетов, Зам.-кмет по
  строителството на община Благоевград, оправомощен със Заповед № 335- ЧР/15.08.2023г. на
  Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
  ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване Подробен
  устройствен план (ПУП):
 2. Изменение плана за регулация (ИПР) на УПИ VI (за гаражи), кв. 20 по плана на ж.к. Алек мак –
  Благоевград, имоти с идентификатори 04279.625.104, 04279.625.102 и 04279.625.95 по
  кадастралната карта на Благоевград, с цел образуване на нов УПИ ХI, отреден за имот с
  идентификатор 04279.625.385 по КК на Благоевград с предназначение „за обществено
  обслужване“;
 3. План за застрояване за новообразуван УПИ ХI-625.385, кв. 20 по плана на ж.к. Алек мак –
  Благоевград – ново ниско свързано застрояване, при спазване на следната устройствена зона и
  устройствени показатели: Устройствена зона – „Жк”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Кинт.
  – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  – Иван Ризов – Заместник- председател на КИИНП
 4. Предложение № 60-00-406/01.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно:
 5. Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на
  Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор
  04279.75.26, местност „Баларбаши – БЛ.3” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна
  предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната
  устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”; Височина на
  застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване –
  максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.
 6. Даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за преминаване през имот с
  идентификатор 04279.75.56 (За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – общинска
  публична собственост) по кадастралната карта на Благоевград, за осигуряване на достъп до имот
  с идентификатор 04279.75.26, местност „Баларбаши – БЛ.3” по кадастралната карта на
  Благоевград.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  – Иван Ризов – Заместник- председател на КИИНП
 7. Предложение № 60-00-431/11.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на
  Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на
  имот с идентификатор 04279.158.87, местност „Средния път – Ш.09” по кадастралната карта на
  Благоевград, от „нива” в „за склад за промишлени стоки, производство на електрически
  материали и осветителни тела, цех за сглобяване на мебели, магазини и офиси”, при спазване
  на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Пп”; Височина
  на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 2.5; Плътност на застрояване –
  максимум 60 %; Максимална озеленителна площ – 20 %.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 8. Предложение № 60-00-426/11.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на
  Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 00134.5.3,
  местност „Асанов брест” по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград, за промяна
  предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната
  устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”; Височина на
  застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване –
  максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 9. Предложение № 60-00-408/03.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на
  Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.2.53,
  местност „Баларбаши-15-1” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна
  предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната
  устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1д”; Височина на
  застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване –
  максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 10. Предложение № 60-00-409/03.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на
  Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на
  имот с идентификатор 04279.310.3360, местност „Орлова чука” по кадастралната карта на
  Благоевград, от „за земеделски труд и отдих” в „за вилно строителство”, при спазване на
  следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Ов”; Височина на
  застрояване – до 7.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.8; Плътност на застрояване –
  максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 50 %.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 11. Предложение № 60-00-405/01.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на
  Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор
  27231.19.50, местност „Дракалица” по кадастралната карта на с. Еленово, община Благоевград,
  за промяна предназначението от „за земеделски труд и отдих” в „за вилно строителство”, при
  спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Ов”;
  Височина на застрояване – до 7.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.8; Плътност на
  застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 50 %.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 12. Предложение № 60-00-413/07.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на
  Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на
  имот с идентификатор 04279.17.223, местност „Чикуто – Ш.16” по кадастралната карта на
  Благоевград, от „нива” в „за складова база, гаражи и жилищно застрояване”, при спазване на
  следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смф1”; Височина
  на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1.5; Плътност на застрояване –
  максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 30 %.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 13. Предложение № 60-00-407/03.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на
  Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор
  04279.140.30, местност „Под черквата” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна
  предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната
  устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”; Височина на
  застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване –
  максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 14. Предложение № 60-00-414/07.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на
  Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на
  имот с идентификатор 04279.118.125, местност „Пенков чифлик – Ш.39” по кадастралната карта
  на Благоевград, от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена
  зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”; Височина на застрояване – до 8.00
  м; Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на
  озеленяване – минимум 40 %.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 15. Предложение № 60-00-432/11.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на
  Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор
  04279.146.9, местност „Таушанка” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна
  предназначението от „нива” в „шоурум за продажба на автомобили и авточасти, сервиз за
  гаранционно и извънгаранционно обслужване”, при спазване на следната устройствена зона и
  устройствени показатели: Устройствена зона – „Пп”; Височина на застрояване – до 10.00 м;
  Максимална стойност на Кинт. – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на
  озеленяване – минимум 20 %.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 16. Предложение № 60-00-391/19.07.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от
  ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград,
  одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за
  имот с идентификатор 04279.15.15, местност „Проевски-чифлик-Ш.21“ по кадастралната карта на
  Благоевград, с цел изменение от устройствена зона за паркове, градини и озеленяване „Оз“ в
  предимно производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:
  Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на
  застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 17. Предложение № 60-00-433/11.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21,
  ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община
  Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет
  Благоевград, за имоти с идентификатори 04279.325.35 и 04279.325.36, местност „Под черквата“
  по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с
  малка височина със занижени параметри „Жм1“ със следните устройствени показатели:
  Височина на застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт – 0.9; Плътност на
  застрояване – максимум 40 %; Минимална озеленена площ – 40 %.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 18. Предложение № 60-00-430/11.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21,
  ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община
  Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет
  Благоевград, за имот с идентификатор 00134.506.199, местност „Чуките“ по кадастралната карта
  на с. Изгрев, община Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона за вилни селища
  „Ов“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 7.00 м; Максимална
  стойност на Кинт – 0.8; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Минимална озеленена площ –
  50 %.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 19. Предложение № 60-00-447/15.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от
  ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград,
  одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за
  имот с идентификатор 66055.88.19, местност „Реката“ по кадастралната карта на село Селище,
  община Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина „Жм“
  със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална
  стойност на Кинт – 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ –
  40 %.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 20. Предложение № 60-00-435/11.08.2023 г. от Кмета на община Благоевград, относно
  разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21,
  ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община
  Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет
  Благоевград, за имот с идентификатор 62699.63.10, местност „Чешмата“ по кадастралната карта
  на с. Рилци, община Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка
  височина „Жм“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м;
  Максимална стойност на Кинт – 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална
  озеленена площ – 40 %.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 21. Предложение № 60-00-451/16.08.2023 г. от инж. Христо Дюлгеров, Заместник-кмет по
  строителството на Община Благоевград, оправомощен със Заповед № 335- ЧР/15.08.2023г. на
  Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с
  чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план
  на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински
  съвет Благоевград, за имоти с идентификатори 04279.59.41 и 04279.59.42, местност „Река
  Бистрица“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел поправка на явна фактическа грешка и
  предвиждане на курортна устройствена зона „Ок“ със следните устройствени показатели:
  Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 1.5; Плътност на
  застрояване – максимум 30 %; Минимална озеленена площ – 50 %.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 22. Предложение № 60-00-434/11.08.2023 г. от Кмета на Община Благоевград, относно
  Одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.
  1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с
  Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имоти с
  идентификатори 57159.70.14, местност „Под междата“, 57159.66.17 и 57159.66.18, местност „Над
  междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, община Благоевград, с цел предвиждане на
  предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:
  Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на
  застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 23. Предложение от Комисия по жалби и контрол изпълнението на решенията на ОбС и
  мониторинг на обществените и възлагателни поръчки и Комисията за децата, младежта, спорта,
  туризма и неправителствени организации относно разглеждане цялостното състояние на
  „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ „ПИРИН“ ЕООД и „ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“АД.
  Докл. – Кирил Илиев – Председател на КЖКИРОбСМОВП
  – Ясен Неделчев – Председател на КДМСТНПО
 24. Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.
  РАДОСЛАВ ТАСКОВ
  Председател на Общински съвет Благоевград

Related posts

Резервациите за Новогодишните празници започнаха, какви суми да очакваме?

Държавата предлага на хипермаркетите да фиксират цените на основни продукти

Венци и цветя за благоевградските пожарникари

Leave a Comment